Середа, 07.12.2022, 09:13
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
Регламент
Вільнянської  районної  державної адміністрації Запорізької області


1. Загальні  положення

1.1 Регламент Вільнянської  районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Регламент) відповідно до Закону України "Про місцеві державні  адміністрації” регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.
1.2 Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації ” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Регламентом.
1.3 Розгляд у районній держадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (далі - заступники голови),  керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.
1.4 Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
1.5 Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

2. Розподіл  обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації

2.1 Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови і керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
повноважень і функцій посадової особи;
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників та керівника апарату у разі їх відсутності.
Головою районної державної адміністрації визначаються також обов'язки посадових осіб щодо взаємодії з відповідними органами місцевого самоврядування району.
2.2 Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного відділу (далі - юридичний відділ) апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.
2.3 Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації  очолюють  відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

3. Планування роботи районної державної адміністрації

3.1 Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови, а у разі потреби – оперативними (місячними) планами та оперативними (тижневими), які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.
3.2 Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої  діяльності її структурних підрозділів та апарату.
3.3 Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови та керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).
3.4 Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
3.5 Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.
До планів роботи райдержадміністрації включаються:
-актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;
-перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
-основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.
Плани повинні містити питання: 
-підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
-діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.
3.6 Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів  райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у галузі .
3.7 У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
3.8 Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) плану роботи вносяться до організаційного відділу апарату райдержадміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до 15 грудня і 20 числа останнього місяця кварталу.
Керівники  структурних   підрозділів   районної державної адміністрації подають до організаційного відділу  апарату райдержадміністрації до 25 числа кожного місяця,    плани  роботи своїх   підрозділів  на наступний   місяць.
3.9 Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проекти перспективного (річного), поточного (квартального) та, в разі потреби, місячного планів роботи районної державної адміністрації, які візуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації та проекти розпоряджень голови райдержадміністрації і подаються на затвердження голові районної державної адміністрації.
3.10 Перспективний план роботи "Основні напрямки діяльності райдержадміністрації формується за такими розділами:
     соціально-економічний  блок;
     блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;
     блок агропромислового  комплексу;
     гуманітарний блок;
     блок основних організаційно-масових заходів.
Перспективний план роботи районної державної адміністрації передбачає заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних, обласних і районних  програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, здійснення інших наданих державою повноважень.
3.11 Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого  плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.
Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови  районної державної адміністрації на підставі доповідної записки першого заступника або заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків),  керівника апарату районної державної адміністрації.
3.12 Робота структурних підрозділів райдержадміністрації та структурних підрозділів апарату районної держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 3.5. цього Регламенту.
3.13 Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.
3.14 Контроль за виконанням планів роботи здійснюється першим   заступником, заступниками голови,  керівником апарату райдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають до організаційного відділу апарату звіти про виконання попереднього плану до 10 числа першого місяця наступного кварталу.
3.15 Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації.
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації й подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації.
Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

4. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

4.1 Апарат відповідно до  покладених на нього завдань:
4.1.1  опрацьовує  документи, що надходять до районної державної  адміністрації,   готує   до  них  аналітичні,  довідкові  та  інші  матеріали,  а  також проекти доручень голови і заступників голови  районної державної адміністрації;
4.1.2  здійснює опрацювання проектів розпоряджень; за дорученням  голови   районної   державної   адміністрації   розробляє  проекти  розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
4.1.3   перевіряє   за   дорученням  голови  районної  державної  адміністрації   виконання   актів  законодавства, розпоряджень і доручень голови обласної держадміністрації,  розпоряджень  і  доручень  голови  районної  державної  адміністрації управліннями,  відділами  та  іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  а  також  іншими органами виконавчої влади району; вивчає  і узагальнює досвід роботи цих  органів  та  надає  практичну  допомогу в розв'язанні складних проблем; розробляє  пропозиції  щодо  удосконалення їх діяльності, здійснює  контроль  за  своєчасним  поданням  ними  доповідей, інформації та  інших  матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень  і доручень голови районної державної адміністрації;
4.1.4 за   дорученням   голови  районної  державної  адміністрації проводить аналіз  роботи  органів  місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку,   визначених  законодавством,  надає  методичну  та  іншу  практичну  допомогу  з удосконалення  їх  роботи, готує  пропозиції    щодо   поглиблення   взаємодії   райдержадміністрації  з  органами  місцевого  самоврядування  для спільного  вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  відповідних територій;
4.1.5 здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
4.1.6   готує  аналітичні,  інформаційні  та  інші  матеріали  з  організаційних   та  кадрових  питань,  що  розглядаються  головою  районної державної адміністрації;
4.1.7 проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
4.1.8 здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
4.1.9 провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
4.1.10  забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
4.1.11  виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.
4.2   Апарат   районної  державної  адміністрації  у  процесі  виконання  покладених  на  нього завдань взаємодіє з управліннями,  відділами  та  іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з виконавчим апаратом  районної  ради.
4.3 Організація роботи апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

5. Кадрова робота

5.1 Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.
5.2 Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.
5.3 Організацію кадрової роботи в апараті районної  державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації - відділ (сектор) кадрів, а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
5.4 Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної  державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
5.5 Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.
5.6 Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
5.7 Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.
5.8 На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
5.9 У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 №199 із змінами та доповненнями, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
5.10 З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.
5.11  Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.
5.12. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
5.13. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації  та керівників структурних підрозділів.

6. Організація  роботи з документами  та  контролю за їх виконанням

6.1 Організація  роботи з документами  та  контролю за їх виконанням в районній державній адміністрації здійснюється згідно Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у Вільнянській районній державній адміністрації, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.
6.2 Організація роботи з документами у районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997  №1153.
6.3 Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
6.4 Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
6.5 Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівники структурних підрозділів, керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.
6.6 Документи, що надійшли в районну державну адміністрацію, реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації і в день надходження передаються на розгляд голові районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першому заступнику, або заступнику  голови райдержадміністрації, який виконує обов’язки голови райдержадміністрації. Зазначені особи вчиняють резолюцію. Резолюція складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту завдання, терміну виконання, осо¬бистого підпису керівника, дати. У разі, коли завдання  дано кільком посадовим особам,  головним виконавцем є особа, зазна¬чена  у  резолюції першою, якщо  в документі  не обумовлено інше. Для виконання завдання їй надається право координувати роботу всіх зазначених виконавців.
Оригінал аркушу з резолюцією зберігається з оригіналом документу.  
6.7 Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
6.8 Обов'язковому контролю підлягають зареєстровані в загальному відділі апарату райдержадміністрації:
завдання, визначені законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації; розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
документи, в яких встановлено завдання райдержадміністрації, її структурним підрозділам,  а також органам місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади;
доручення за результатами робочих зустрічей голови райдержадміністрації або його поїздок на території;
доручення голови райдержадміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення;
6.9 Розпорядження голови районної державної адміністрації підлягають контролю в разі, якщо вони містять конкретні завдання, з обов’язковим визначенням виконавців і термінів виконання.  
6.10 Контрольну діяльність в райдержадміністрації забезпечують   загальний відділ та сектор контролю апарату райдержадміністрації (далі –   загальний відділ та сектор контролю), які здійснюють:
   загальний відділ – реєстрацію, облік всіх документів і контроль за термінами  виконання завдань, визначених документами;
    сектор контролю – контроль за фактичним виконанням документів вищих органів влади, контроль за виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації, а також аналіз причин порушення строків і внесення пропозицій щодо їх усунення.
6.11 Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної та районної держадміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації.
6.12 Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
аналізу і узагальнення інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними за¬вдань, що надходить від виконавців;
систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконавської дисципліни;
проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
внесення пропозицій щодо розгляду стану виконання документів на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у керівництва райдержадміністрації;
підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань контрольної діяльності для керівництва райдержадміністрації;
здійснення моніторингу контрольної діяльності в райдержадміністрації.
6.13 Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені у самому документі чи резолюції керівника та безпосередні виконавці.
Відповідальність за організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації несе заступник голови райдержадміністрації, або керівник структурного підрозділу, який безпосередньо готував проект розпорядження, якщо у самому розпорядженні не визначені інші відповідальні виконавці.
6.14 Перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації особисто контролюють виконання виданих розпоряджень голови райдержадміністрації, перевіряють стан справ на місцях в межах своєї компетенції, сприяють їх реалізації, надають необхідну допомогу відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації.
6.15 У структурних підрозділах райдержадміністрації організовують контроль за виконанням актів законодавчої та виконавчої влади особисто їх керівники. Організаційно-технічну роботу по здійсненню контролю виконує  спеціально призначений для цього працівник.
6.16 Копії договорів, що укладаються за участю райдержадміністрації, а також копії протестів, приписів, подань прокуратури району та документи реагування на них, копії претензійно-позовних матеріалів, рішень або ухвал судів за участю райдержадміністрації в обов’язковому порядку подаються юридичному відділу апарату райдержадміністрації для обліку та контролю.
6.17 Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю.
6.18 За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
6.19 Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається до облдержадміністрації та інших органів виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.
6.20 Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені й кореспонденту дана відповідь по суті. Виконаний документ знімається з контролю.
Документ знімає з контролю посадова особа, яка поставила його на контроль (визначила завдання та терміни виконання), у зв’язку з чим контрольні документи вищих органів влади вважаються після відпрацювання тільки виконаними (безпосередній контроль загального відділу та сектору контролю за виконанням документів завершується), але не знятими з контролю.  
Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі інформації відповідного структурного підрозділу або іншого документа, що підтверджує його виконання, головою районної державної адміністрації або особою, що його заміщує.

7. Організація розгляду звернень громадян
та проведення особистого прийому громадян

7.1 Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ  апарату райдержадміністрації.
7.2 Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 № 348 із змінами та доповненнями.
7.3 Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.
7.4 Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації особистий прийом громадян проводять згідно з графіком, який затверджується відповідним наказом.
7.5 Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
7.6 Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.
7.7 Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

8. Організація правового забезпечення діяльності
районної державної адміністрації

8.1 Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.
8.2 Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.
8.3 У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації.
8.4  Основними завданнями юридичного відділу є:
правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
8.5  Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
-забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;
-проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
-визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
-надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
-представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
-виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою місцевої держадміністрації.
8.6  Начальник юридичного відділу:
-здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
-бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
-організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
-виконує інші передбачені законодавством функції.

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії районної державної адміністрації

9.1 Для сприяння здійсненню повноважень районної державної  адміністрації голова районної державної адміністрації утворює  консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи  (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад зазначених органів визначає голова районної державної адміністрації.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
9.2 Для узгодженого розгляду питань, що  належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в районній державній адміністрації може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
9.3 До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.
До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.
Склад колегії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.
9.4 Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.
9.5 Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
9.6 Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.
9.7 Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).
ДАЛІ

Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net