Середа, 07.12.2022, 09:02
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики у Вільнянському районі


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення районною державною адміністрацією (далі – райдержадміністрацією) консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики  у Вільнянському районі (далі — консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються райдержадміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводять структурні підрозділи райдержадміністрації, які відповідно до функціональних обов’язків є  розробниками проектів нормативно-правових актів або готують пропозиції щодо реалізації державної політики у певній сфері державного і суспільного життя за методичної підтримки Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.
6. Райдержадміністрація щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі — орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій Громадської ради при райдержадміністрації.  
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється в  прийнятний спосіб.
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій Громадській раді або безпосередньо райдержадміністрації.
У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також Громадська рада при райдержадміністрації.
8. Під час проведення консультацій з громадськістю, райдержадміністрація подає Громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
10. Райдержадміністрація під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
-проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, -якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень -місцевого самоврядування, делегованих облдержадміністрації;
-проектів регуляторних актів;
-проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
-звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій,  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю.
14. Публічне громадське обговорення організовують і проводять структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків із залученням Громадської ради у такому порядку:
-визначають питання, яке буде винесене на обговорення;
-приймають рішення про проведення обговорення;
-розробляють план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
-вживають заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів -місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі — заінтересовані сторони);
-оприлюднюють в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення  в  прийнятний спосіб;
-збирають та аналізують інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого місцевими органами виконавчої влади шляху вирішення питання;
-формують експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
-забезпечують врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
-проводять аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
-оприлюднюють результати обговорення  в  прийнятний спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурні підрозділи райдержадміністрації можуть утворювати робочі групи.
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
-найменування місцевого органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
-питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
-варіанти вирішення питання;
-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
-можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
-відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
-спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
-адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
-адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
-прізвище, ім’я відповідальної особи структурного підрозділу райдержадміністрації;
-строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
16. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строки проведення публічного громадського обговорення визначаються райдержадміністрацією і повинні становити не менш як один місяць.
17. Пропозиції та зауваження подаються в  письмовій формі  структурному підрозділу райдержадміністрації.
Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по-батькові громадянина, його поштової адреси.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглими столами, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
18. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
За результатами публічного громадського обговорення структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків готують звіт, в якому зазначається:
-найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
-зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
-інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
-інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
-інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та -зауважень;
-інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
19. Результати публічного громадського обговорення райдержадміністрація в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення в прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.
20. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
-проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,  тощо);
-створення телефонних "гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих  засобах масової інформації для визначення -позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
-опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
21. Вивчення громадської думки організовують і проводять структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків із залученням Громадської ради,  визначаючи:
-потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
-питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
-строк, форми і методи вивчення громадської думки;
-на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
-ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
-отримують підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
-узагальнюють громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
-забезпечують врахування громадської думки під час прийняття остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
-оприлюднюють в обов’язковому порядку  в  прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
22. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
-найменування органу виконавчої влади, який організував  вивчення громадської думки;
-найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
-тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
-методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
-ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
і-нформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
-узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття -райдержадміністрацією остаточного рішення;
-обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
23. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків можуть в межах діючого законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.


Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net