Субота, 27.11.2021, 08:27
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
9.8 У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року  №1569  та цим Регламентом.
9.9  Питання, які регламентують роботу колегії, порядок підготовки та проходження документів визначаються відповідно до Положення про колегію, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

10. Порядок підготовки та проведення нарад

10.1 Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.
10.2 Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.
10.3 Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.
10.4 Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протокол наради підписує головуючий.
10.5 За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.
10.6 Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.
10.7 Питання, які регламентують проведення нарад визначаються відповідно до Порядку підготовки та проведення нарад у Вільнянській райдержадміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

11.  Порядок внесення та розгляду проектів  розпоряджень
голови районної  державної адміністрації

11.1 Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово  розпорядження .
11.2 Проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) вносяться першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів та завідувачами секторів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
11.3 У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
11.4 Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступників голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються рекомендованим листом.
Головний розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.
11.5 Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
11.6 Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
11.7 Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
11.8 Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 7) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов'язковому порядку: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, завідувачем сектора контролю, першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку, керівником апарату, а також у разі потреби – іншими заступниками голови.
11.9 Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності, про відрядження готуються відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, начальником відділу фінансово-господарського забезпечення, першим заступником голови, керівником апарату,  у разі необхідності – заступниками голови.
11.10 Відповідальність в межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.
11.11 Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
11.12 Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.
11.13 За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
11.14 Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.
11.15 Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника, крім матеріалів із земельних питань, які зберігаються у відділі Держкомзему у Вільнянському районі.
11.16 Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.
11.17 Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.
11.18. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
11.19 У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
11.20 Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.
11.21 У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004  № 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:
копію рішення  представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.
11.22 Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими підпунктами 11.8, 11.13, 11.16, 11.17, 11.24  цього Регламенту.
11.23 За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.
11.24 Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі.
У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток  6).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.
Начальник юридичного відділу або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження.
11.25 Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
11.26 Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Вільнянському районному управлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 №731 та Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного, районних, міськрайонних управлінь юстиції у Запорізькій області від 17.09.2007 № 629/03/2, який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 20.09.2007 за № 41/1267 (зі змінами).
11.27 Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
11.28  Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
11.29 Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються  керівником апарату райдержадміністрації.
11.30 Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування начальнику загального відділу  подають електронні версії проектів розпоряджень, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій. Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації визначається окремим розпорядчим документом.        
11.31 Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, установам, організаціям, підприємствам та посадовим особам згідно з розрахунком розсилання.
11.32 Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
11.33 Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.
11.34 Оригінали розпоряджень підшиваються у справи в хронологічному порядку й зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються  на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.

12. Публічне обговорення проекту розпорядження
голови районної державної адміністрації

12.1  Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у газеті „Дніпровські вогні” або доведення до відома населення в інший спосіб.
12.2 Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
12.3 Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.
12.4 Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції  додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та  план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено :
       які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
       яких результатів необхідно досягти;
       які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
       строк проведення обговорення.
12.3 Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
12.4 Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
12.5 Головний розробник подає юридичному відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
12.6 Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі                     громадськості у формуванні та реалізації державної політики".
12.7 Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
12.8 Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

13. Порядок підготовки  та виконання  доручень голови
районної державної адміністрації

13.1 Доручення голови районної державної адміністрації конкретним посадовим особам – це письмово оформлене завдання, яке надане головою райдержадміністрації. Доручення, як правило, є результатом: обговорення на засіданні колегії; нараді, в якій бере участь голова районної державної адміністрації; його поїздки до конкретних населених пунктів району; усного завдання голови районної державної адміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення.
13.2 Підготовку проектів доручень здійснюють ті структури й посадові особи, яким доручалась підготовка питання на нараду або безпосередньо визначені головою районної державної адміністрації. За підготовку проектів доручень за результатами перебування голови районної державної адміністрації в конкретних населених пунктах району відповідає перший заступник чи заступник голови, який координував підготовку поїздки, заступник голови райдержадміністрації, закріплений за відповідними територіями, або посадова особа, яка безпосередньо визначена головою районної державної адміністрації.
13.3 Проект доручення подається голові районної державної адміністрації на підпис не пізніш, як через 3 дні після закінчення наради або надання усного доручення.
13.4 Проекти доручень голови районної державної адміністрації готуються з додержанням вимог цього Регламенту та встановленого порядку ведення діловодства.
13.5  Проект доручення, підписаний керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, який його готує, подається в одному примірнику до юридичного відділу апарату райдержадміністрації, потім до загального відділу апарату районної державної адміністрації на корегування.
13.6 Проект доручення візують в аркуші погодження: начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, начальник загального відділу апарату райдержадміністрації; керівник апарату райдержадміністрації; заступники голови райдержадміністрації, які згідно з розподілом обов’язків координують виконання завдань, поставлених у дорученні; перший заступник голови районної державної адміністрації.
13.7 Доручення повинно мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, реєстраційний номер, зміст, підпис голови районної державної адміністрації. До доручення додається аркуш погодження та розрахунок розсилання з прізвищем виконавця та його номером телефону.
13.8 Реєстрацію доручень, надсилання їх виконавцям у 2-денний термін здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.
13.9 Організацію виконання доручення здійснюють перший заступник голови, заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів, які зазначені в дорученні.

14. Взаємовідносини районної  державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

14.1 Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.
14.2 Районна  державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку району до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
14.3 З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

15.  Підготовка  матеріалів для  розгляду  районною радою

15.1  Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником або заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються керівнику  апарату райдержадміністрації.
15.2 Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків; керівником апарату райдержадміністрації; першим заступником голови райдержадміністрації.
15.3 Матеріали для розгляду районною радою готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті та розпорядженнях голови районної ради з цього питання.
15.4 Погоджені матеріали разом із супровідним листом за підписом голови райдержадміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії, передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 15 днів до чергової сесії районної ради.
16. Система інформування

16.1 Наказом керівника  структурного підрозділу райдержадміністрації призначається працівник,  відповідальний за збір, обробку й подання сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті  району чи галузі.
16.2 Відповідальні працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, за якими закріплені постійні функції в системі інформування у телефонному режимі та електронному вигляді подають невідкладно термінову інформацію про резонансні та надзвичайні події до сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.
16.3 Персональну відповідальність за оперативність, достовірність, повноту та якість надання усіх різновидів зазначеної вище інформації несуть заступники голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.
16.4  Порядок та періодичність надходження інформації визначаються  розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.04.2009  №442 "Про систему інформування у Вільнянській районній державній адміністрації".

17. Порядок  виїзду та оформлення відряджень

17.1 Відрядження оформляється у загальному відділі апарату райдержадміністрації. З цього питання готується відповідне розпорядження голови райдержадміністрації. Посвідчення про відрядження підписується керівником апарату райдержадміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації.
Після повернення з відрядження, у дводенний термін, працівник подає фінансовий звіт у відділ фінансово-господарського забезпечення  апарату райдержадміністрації.  
17.2 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником або  заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.
17.3 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації видають  накази про виїзд у відрядження працівників своїх підрозділів, включаючи й себе.
17.4 Відрядження за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

18. Режим роботи районної державної адміністрації

18.1 Розпорядженням голови райдержадміністрації встановлюються режим роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку в райдержадміністрації.
18.2 Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час поза приміщенням адмінбудинку повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність на робочому місці в робочий час першого заступника або заступника голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.
18.3 В райдержадміністрації та її структурних підрозділах ведеться табельний облік робочого часу працівників.
19. Порядок надання  відпусток

19.1 Щороку,  до 15 грудня,  керівниками  структурних  підрозділів  складається   графік  планових  відпусток   працівників  на наступний  рік.
19.2 Графіки   планових  відпусток  працівників структурних  підрозділів   апарату   районної державної адміністрації  підлягають  узгодженню  із  керівником  апарату.
Заяви  для  надання  планових  відпусток працівникам цих  підрозділів візують керівники  структурних підрозділів, а працівникам структурних підрозділів апарату – керівник  апарату.
19.3 Графіки  відпусток працівників  структурних  підрозділів    райдержадміністрації затверджують  керівники  цих  структурних  підрозділів.
Заяви  та відповідне розпорядження на  надання  планових  відпусток  заступникам голови райдержадміністрації,  керівникам  структурних  підрозділів, працівникам апарату райдержадміністрації підписує  голова  райдержадміністрації .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної  адміністрації
06.08.2010     №924

Вільнянська районна державна адміністрація © 2021

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net